Služby

predškolské deti

 • overovanie školskej zrelosti a pripravenosti predškolských detí pre školu
 • rozvoj grafomotoriky *
 • stimulačné cvičenia zamerané na skvalitnenie kognitívnych funkcií potrebných pre úspešné vzdelávanie *
 • základné matematické predstavy
 • tréning fonematického uvedomovania *
 • škola pozornosti *

školské deti

 • zisťovanie špecifických problémov v učení a následná pomoc pri ich odstraňovaní
 • príprava na vyučovanie žiakov 1. a 2.st. ZŠ
 • doučovanie a reedukácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v oblasti písania, čítania, počítania, pravopisu a anglického jazyka
 • nácvik čítania s porozumením *
 • rozvoj koncentrácie pozornosti
 • orientácia v priestore a čase *
 • poradenstvo a konzultačná činnosť
 • HRV biofeedback *

O mne
PdF UPJŠ Košice, učiteľstvo pre 1.st ZŠ
PdF UK Bratislava, špeciálna pedagogika – poradenstvo, špecifické poruchy učenia a správania

Logopedické vzdelávanie pre logopedických asistentov, Košice
Metóda dobrého štartu, Praha
Diagnostika ľaváctva a práca s ľavorukým dieťaťom, Praha
Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s poruchami čítania, Nitra
Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Bratislava
Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Bratislava
Metódy vyučovania čítania, Praha
Biofeedback srdcovej variability a jeho využitie v terapeutickej praxi, Banská Bystrica
Psychoterapia, socioterapia a dieťa, Trnava 2016

Autorka slovenskej verzie súboru 4 pracovných zošitov Pavučinka
1., 2. – cvičenia sluchového vnímania
3. – rozlišovanie dĺžky samohlások
4. – rozlišovanie mäkkých a tvrdých slabík a rozlišovanie sykaviek

Kontakt

PaedDr. Andrea Čopáková
špeciálny pedagóg
Tel.č.: 0905 900 222
Email: andrea@naucimsa.sk
Web: www.naucimsa.sk

GAAD, s.r.o.